Với hơn 12 năm kinh nghiệm trong việc hoạch định chiến lược và các thương vụ mua bán và sáp nhập. Chuyên môn của Nguyễn là tối ưu hóa hoạt động hiện tại và mở rộng kinh doanh thông qua M&A với các công ty tương thích. Thế mạnh hoạt động của cô là ngành bất động sản, giải trí và thương mại điện tử. Cô đã được nhận Học bổng Toàn phần IDEAS của Viện trợ Ireland và tốt nghiệp Thạc sĩ Khoa học Tài chính tại UCD, Ireland. Tại Shire Oak. Nguyên quản lý các hoạt động tài chính doanh nghiệp, tập trung vào tìm nguồn cung ứng vốn ở cả hai hình thức nợ và vốn chủ sở hữu ở cả cấp độ dự án và cấp công ty.