Project Description

MEKONG FURNITURE

DỰ ÁN MEKONG FURNITURE

PV System Profile

Địa điểm: Bình Dương, Việt Nam
Vận hành: Shire Oak International
Khởi công: 30/12/2020
Công suất hệ thống: 3,247.8  kWp
Sản lượng hàng năm: Khoảng 4,932,000 kWh (1,517 kWh/kWp/năm)
Lượng khí CO2 giảm phát thải: Khoảng 4,503 tấn mỗi năm