csr-contact-image

SIMON NIAS

Giám đốc Phát triển khu vực Đông Nam Á

Tìm hiểu thêm về Trách nhiệm xã hội và Hỗ trợ cộng đồng của Shire Oak International, hoặc quan tâm đến việc hợp tác với chúng tôi trong dự án, hay mong muốn nhận thông tin về các hoạt động hiện nay của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với điều phối viên CSR của chúng tôi.

Liên hệ

Số điện thoại:
037 888 2186