Project Description

MEKONG TIEN GIANG

DỰ ÁN MEKONG TIỀN GIANG

PV System Profile

Địa điểm: tỉnh Tiền Giang, Vietnam
Vận hành: Shire Oak International
Khởi công: 29/12/2020
Công suất hệ thống: 891 kWp
Sản lượng hàng năm: Khoảng. 1,296.600 kWh (1,503 kWh/kWp/year)
Lượng khí CO2 giảm phát thải: Khoảng 1,183 tấn mỗi năm