Project Description

NGA HOÀNG PHÁT

NGA HOANG PHAT

PV System Profile

Địa điểm: Binh Duong, Vietnam
Vận hành: Shire Oak International
Khởi công: 25/12/2020
Công suất hệ thống: 9.93 MWp
Sản lượng hàng năm: khoảng 15,475,350 kWh (1,431 kWh/kWp/năm)
CO2 giảm phát thải: khoảng 13,089 tấn mỗi năm