Project Description

NGÂN HOÀNG PHÁT

DỰ ÁN NGÂN HOÀNG PHÁT

PV System Profile

Địa điểm: tỉnh Bình Dương, Vietnam
Vận hành: Shire Oak International
Khởi công: 30/12/2020
Công suất hệ thống: 2,104 kWp
Sản lượng hàng năm: Khoảng 3,210,900 kWh (1,526 kWh/kWp/năm)
Lượng khí CO2 giảm phát thải: Khoảng 2,931,551 tấn mỗi năm