Project Description

TANIFOOD

DỰ ÁN TANIFOOD

PV System Profile

Địa điểm: Tây Ninh, Việt Nam
Vận hành: Shire Oak International
Khởi công: 30/12/2020
Công suất hệ thống: 5,125.5  kWp
Sản lượng hàng năm: Khoảng 7,846,000 kWh (1,530 kWh/kWp/năm)
Lượng khí CO2 giảm phát thải: Khoảng 7,163 tấn mỗi năm