Tầm Nhìn

Tăng trưởng bền vững là cốt lõi hoạt động của Shire Oak International. Phương pháp kinh doanh của chúng tôi được đặc trưng bởi các mục tiêu sau:

null

Nhận thức và cải tiến phương pháp và tư duy kinh doanh

null

Cân bằng giữa lợi ích kinh doanh hợp pháp và phát triển bền vững

null

Thúc đẩy quá trình chuyển đổi toàn cầu sang năng lượng tái tạo

null

Hỗ trợ các doanh nghiệp đạt được mục tiêu bền vững

null

Hỗ trợ bảo tồn thế giới tự nhiên