Sự kiện EIC Connect Virtual Vietnam là nơi các công ty năng lượng đang hoạt động tại Việt Nam trao đổi về tiến độ của họ cho đến nay, cũng như thảo luận về những thay đổi sắp tới và cách tận dụng tối ưu tình thế.

Tham gia với tư cách là một diễn giả, ông Vũ Nguyễn có cơ hội nói về những công việc mà Shire Oak đã thực hiện tại Việt Nam cho đến nay và chia sẻ về dự định trong tương lai của công ty.