Project Description

DKSF

Công ty Cổ phần sản xuất thương mại DKSF được thành lập vào ngày 9/5/2016, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh tài sản sở hữu và quyền sử dụng đất. Hệ thống điện mặt trời áp mái tại các nhà máy này đã được triển khai vào ngày 2/12/2021 mà Shire Oak International đóng vai trò nhà phát triển, Công ty Cổ phần ON Energy là tổng thầu dự án. Hệ thống này có công suất 1,344.6kWp.

DKSF

Hệ thống PV 

Địa điểm: Long An, Việt Nam
Vận hành: Shire Oak International
Bàn giao: 19/3/2022
Công suất hệ thống: 1,344.6kWp
Sản lượng hàng năm: Khoảng 1,937,350 kWh
Lượng khí CO2 giảm phát đến ngày 25/3: Khoảng 50.49 tấn