Ngày 7/6/2022, Chính phủ đã ký phê duyệt đề án phát triển kinh tế tuần hoàn (KTTH) ở Việt Nam với một số nội dung nổi bật:

Cụ thể hóa mục tiêu giảm cường độ phát thải trên GDP, ít nhất 15% vào năm 2030 so với năm 2014.

Tăng cường sự quan tâm đầu tư của các doanh nghiệp đối với mô hình KTTH.

Lồng ghép việc phát triển KTTH trong chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực hoặc phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Chỉ đạo Bộ Công thương xây dựng chính sách thúc đẩy chuyển dịch theo hướng xanh…

Là nhà phát triển các dự án năng lượng tái tạo hàng đầu Việt Nam, Shire Oak International mang đến giải pháp năng lượng xanh cho doanh nghiệp, hưởng ứng đề án phát triển kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam.